โครงการเปิดบ้านครอบครัวสาธารณสุข Public Health Open House Family ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเปิดบ้านครอบครัวสาธารณสุข Public Health Open House Family จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์ วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวต้อนรับ กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับรู้บทบาทภารกิจของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป้นการสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารทุกระดับในกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาเครือข่ายการทำงานในอนาคต พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาและมุ่งมั่นศึกษาให้สำเร็จตามหลักสูตรไปให้บริการในระบบสุขภาพของประเทศ
Jan 26
Pongpun Tharakum (Owner)
Thiwakorn Niyamasoot
nittaya nooyong
Wisut Suthakulwirat
กรวิภา โคตะมะ