ภาพบรรยากาศการประชุมและการทำข้อตกลงในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ตามข้อตกลง Memorandum of Understanding : MOU ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
May 12
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
Suriya Wanna
ดวงจันทร์ เตียตระกูล
นิพพาพร ส่งศรี
ศุภกฤต จันทรา
นางฌามาดา รัศมีแข
Apitchaya Jarukan
siranarisa sopaku
Bluesky Rainbow