การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การสอบแบบ Active Learning (2-4 พฤษภาคม 2565)
Dec 29, 2021 – May 2, 2022
Nisan Nakwisut (Owner)
Rattana.k Sukkhung
เอนก วิเลปะนะ
ช้อย ม่อม
ปกครอง บริหาร
สมพงษ์ บุญปลูก
วิเชียร คนึงหมาย