วันที่ 4 กันยายน 2566 งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ได้มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ประจำปี 2566 "กิจกรรมชวนกันเข้าวัด" เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้เน้นความสำคัญของการนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ หอประชุมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
Oct 3 – 4
photo2 activity (Owner)
ชนาธิป ไตรพิพัฒนสกุล
Nattawat Jantem
Pornsuda Pankam
Samon Samon
M W