๒๕๖๐๐๕๐๗พิธีต้อนรับและประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา จากประเทศอินเดียสู่อาคารอินเดียศึกษา ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ภาพโดยคุณอัญชลี วิวัฏฏ์มงคล
May 7, 2017
Wanpen Wajitanon (Owner)
Phramaha Somphong Khanthathummo
Arom Promsampran
เกียรติ จันทร์นวล
วีรภัทร จันทร์โสม