สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล รับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Dec 31, 1999–Jun 15, 2020
 · 
Shared
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Owner)