💮🚩 วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมาย นายอิทธิพล​ บุญบุตร​ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม​ และนายธนากร​ วงค์หนายโกด​ นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ในด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อจำหน่ายและมีช่องทางสร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการตลาด หนุนเสริมให้มีศักยภาพสามารภดูแลตนเองได้ต่อไป โดยวิทยากรจากสำนักงานเกษตร อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Jul 4
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)