พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
Apr 5
งานวิทยบริการ 3 (Owner)
นายเสรี โพธิ์ปานพะเนา