2022 - August 5-7 Khóa Nữ 1006 Tại Dòng Ngôi Lời Riverside, California,
Aug 6 – 7
Ban Truyền Thông CursilloVietLA TGP Los Angeles (Owner)
Khanh Nguyen
JimQuoc Nguyen
vivian le
Theresa Kim
Simon T