Students' Projects
Jun 17, 2019–Jul 24, 2020
POC NIT (Owner)
Agnibha Saha
Aniket Saha
Suman Samanta
Dipesh kumar Mudi
Vivek Gupta
071_YutsavHariBhagat
121_Biman Das
subhadip sarkar