สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล มข
Jul 4–5, 2018
Person Webalbums (Owner)
พรจิต ัภักดีศรีพันธ์
Sriijan Kittikomjorn
มารศรี นิลทรัตน์
เยาวลักษณ์ โพธิ์หล้า