Họp mặt thân hữu tại công viên Angrignon ngày 14/8/2021 do CĐNVQG vùng Montréal tổ chức.
Jul 20–Aug 15
Cuong Tran (Owner)
lmctest1 lmctest1
Quynh Loan Ton Nu
Chau Le
Kim Dang
Jacqueline Pham
uyen tu
Thi danh Dang
Danh-Son Khieu