August 14, 2021

August 14, 2021
Họp mặt thân hữu tại công viên Angrignon ngày 14/8/2021 do CĐNVQG vùng Montréal tổ chức.