Anugoonj 2019 (7th to 9th Feb., 2019)
Sep 8–9, 2011
UITS GGSIPU (Owner)
Suraj Sah
saurabh kumar
Ridhima Malhotra
Gaurav Jain
riya mehta
Ankita Garg
priyesh singh
Jagdeep singh