ภาพกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(อัจฉริยภาพ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566 วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Oct 28, 2023
The non21 (Owner)
พรรทิพา วงศ์จันทร์
25 suphitchayanan phaiyaprom
ธิดาพร โพธิวงศ
Patcharee มันเข้าไม่ได้ทําไงครับ
นายเศวตโชติ กันยามา
จักริน สีดากรกิติกุล
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
สุภาวดี ธรรมราช