گلدوزی ، شماره دوزی، پولک و منجوق دوزی- خدیجه اصغری
Sep 28, 2019 – Jul 25, 2021
Fatemeh Sharifian (Owner)
اصغر نمازی
Sara Kord
M Barzegar
Mahnaz Safaei
S Hamidi
zainab karimi
مرتضی یدی
sosan rajabi