โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัตนาการเรียนรู่สู่งานวิจัยและนวัตกรรม 31 พค -1 มิย 2561
May 11, 2017–Jun 5, 2018
สื่อ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (Owner)
AOR PHANTIPA