ว.21
May 13–14
เจษฎาภรณ์ มะลิหอม (Owner)
Sandy Ch
ศิริพร
ทัศนา สีบาน
สุทัศนี ใจกล้า
du sita
จิรารัตน์ เชื่อมกระโทก
นลินี สูงยิ่ง
อรอนงค์ ศรีมงคล