ประกันคุณภาพ หลักสูตร 65
Jun 27–28
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ (Owner)
ฐิติพงษ์ ผาสุข