เตรียมงานรับเสด็จ(กล้องโรงเรียน-อ.กฤษฏา)
Jan 27–Feb 18, 2019
ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ (Owner)
ชัชวาล วรศิลป์
พนิดา 'า ฯ.
นงลักษณ์ วิรัมย์