นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา กฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี 62 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ซึ่งจัดโดย ศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดเลย ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 2.เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการและคุณธรรม ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีที่ 37 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง วัดศรีสุทธาวาส พระ อารามหลวง ได้แก่ การประกวดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระดับสถานศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ประเภทบุคคล และประเภททีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
Aug 21, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
ศรศักดิ์ พรหมศรีจันทร์