ทอดกฐินสามัคคีวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ถวายวัดท่าประชุม
Oct 26 – 27
นายจักรกฤษ คุนมี (Owner)
Suttirak Tatsabut
KUMPED STUDIOS
เพลินตา แดงอาจ
komkrich singyai
นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร
พนม ดีดวงพันธ์
สุรศักดิ์ แสวงแก้ว
ณัฐธิยาน์ จะรุสินธ์