ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลนักเรียนรายบุคคล ระบบ School Mis (21 มีนาคม 2567)
Mar 20 – 21
Nisan Nakwisut (Owner)
Khanittha Aiomoat
Nilubon
Khanittha Oat
ณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์
นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์
ณัชทลิดา ตันมา
Jindapawn Saengkaew
พงศกร เณรจ่าพี