ตัวแทนผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมโครงการเปิดค่ายฝึกเขาชนไก่ ต้อนรับผู้ปกครองเยี่ยมชมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลาซาลกรุงเทพ ชั้นปีที่ 3 ชาย/หญิง เข้าชมการฝึกอย่างใกล้ชิด วันที่ 18 มกราคม 2563
Jan 19
lasalle school (Owner)
Sunthorn Srikham