การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้วยป่าปก รีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี
Mar 8–10
หน่วยศึกษานิเทศก์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Owner)
นายธนสาร รุจิรา
นริศรา ชูรา
วิภาวดี ดวงสูงเด่น
First Kill
อรวรรณ