การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงานด้านปัญญาประดิษฐ์ และดาราศาสตร์ ของเครือข่ายวิชาการครู สควค. 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Oct 5 – 6
เจษฎาภรณ์ มะลิหอม (Owner)
กรรณิการ์ คืนดี
นันทรัตน์ แก้วไกรษร
Boat BBB
นภาพร เทียมทะนง
เกรียงศักดิ์ เกษทองมา
Kroosara MoralBike
5322 สุธินันท์ โพธิ์เหมือน
59 สุณิสา ทองเหลือ