การอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสำนักงาน ในวันที่ 1 ต.ค. 2564
Sep 30–Oct 1
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
Rungrueng Rakmanee
khem satan
กัญญาณัฐ สมบัติธีระ
ธนวรรณ กล้วย
นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ
ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ํา
ปภาวรา ประเสริฐ
Jiratorn Pipitkul