Thánh Lễ Nhận chức Tân Quản Xứ Khánh Vĩnh - Quản nhiệm Đền thánh Mẹ Nhân lành.
Feb 15
Ban Tr Thông (Owner)
Quốc tùng Nguyễn
Thương Nguyễn