2563-06-10 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการการสอนและการเรียนรู้ด้วย G Suite for Education Google Classroom ตามนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Jun 9–10, 2020
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ (Owner)
Phumin Mankong
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ