ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
Jun 7–8, 2019
FSCT Channel (Owner)
นคร ลิสิงห์
รัตติกาล กอคำ
อำนาจ จิตรสงวน
เมธาวี ด้วงเบ้า
Pairoj Vijit