ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2564
Oct 25
phayao1 Live (Owner)
Yingporn Jiatragul
จิรพรรณ จำรัส
พวงเพรช เมืองมูล
ทิพรัตน์ โคงาม
มยุรี สุขศรี
วชิรศรณ์ เครือธิ
Sita F
วณิชชา อยู่สบาย