นิเทศการฝึกปฎิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมเพชรสุทธิ อาคารเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 9-23 กันยายน พ.ศ.2565
Sep 19 – 20
sosof suthi (Owner)
Suwimol Pradubvong