ปฐมนิเทศ 0165
Jun 5–6
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ (Owner)
Damrongchai Mahamit
Kittipong Saaeabkhong
กนกพร ฉินตระกูลประดับ
Sangwan Narakantha
tarawan nalaem
การันย์ อุอินทร์
Surawut Muttasiri
อ้ายแหลว แป้หนาครับ