ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
Nov 25–26, 2018
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข สงขลาจำกัด (Owner)
ประภา เกิดสุวรรณ