Skating Rink Inauguration
Sep 9, 2019
GIIS Hyderabad (Owner)
srisailam K
Shree M
sh kadam
Samatha Uttoorwar
Veeresham Mora
Devika Agarwal
Sunil Reddy
Vijay Kumar Dosapati