8 และ 12 มี.ค.64 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมการสัมมนาการนําเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อคัดเลือกผลงานโครงการดีเด่นระดับหลักสูตรและคณะ
Feb 15–Mar 12
VRUPH Faculty of Public Health Valaya Alongkorn (Owner)
Nareekan Poomkongthong