سرمه دوزی - سمیه رمضانی میر
Jul 10–Aug 20, 2019
Fatemeh Sharifian (Owner)
Fatima Falah khaki
فاطمه عباسزاده