سرمه دوزی - سمیه رمضانی میر
Jul 10 – Aug 20, 2019
Fatemeh Sharifian (Owner)
Shahnaz Sadeghi
Mariam Gh
Fatima Falah khaki
Maryam Shah (Marian)
لیلی عباسیان
نریمان نوروزی
فاطمه عباسزاده
Khaled Shavesi