ក្រុមការងារបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានចូលរួមខួបលើកទី៤៥នៃទិវាការចង់ចាំដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត (២០ មិថុនា ១៩៧៧- ២០ មិថុនា ២០២២ )នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។
Jun 20, 2022
Documentation Center of Cambodia (Owner)
Khmer Apsara
Leaksmee Chab
Sela Phat
Chi Rady