27 ธันวาคม 62 : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีวันที่สอง
Jan 5
นายอรุณ ตั้งมโนกุล (Owner)
พนิดา พะวงค์