Annual Sports Day
Nov 16–17, 2019
Zydusschool Godhavi (Owner)
Kalpesh Vavaiya
Jiya Thakkar
Aryan Bhavsar
33 Unnati singh IV Rohini
Palak Kumari
Priya Sharma
Hemangi Davawala
Kavya Nair