Championship Ceremony
Nov 21, 2021
Alan Strait (Owner)
Joel Beyenhof
Thomas Schultz
Jacklyn Hauger