ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562
Apr 29–May 12, 2019
งานประชาสัมพันธ์ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลําภู (Owner)
ลำพัน ศรีจันทะ