2023.03.03 กิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาหลักสูตรชุดวิชา (Module Course) การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน ณ โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์
Mar 2
พลพิพัฒน์ สารมาศ (Owner)
วริศรา จํานงค์ศรี
Phoowadech Wangnaitham
สุณีย์
ประเสริฐ ฉิมท้วม