Ảnh giảng viên khoa GDCT
Nov 19–20, 2015
Phạm Văn Giềng (Owner)
Phương Hồng