สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด (Owner)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด