PLEASE ENJOY SEEING PICTURES OF THE BUDDHA'S LAND PILGRIMAGE DELEGATION HAPPILY. MỜI CẢ NHÀ MÌNH XEM HÌNH ẢNH ĐOÀN HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH Ở ẤN ĐỘ năm 2019 CHO VUI.
Jan 1, 2011 – Nov 6, 2019
tri minh (Owner)
Đỗ Ánh Tuyết
Đỗ Ánh Tuyết