Indian Rover Challenge 2020
Jan 15–19, 2020
Mars Society South Asia (Owner)
Muskan Somani
Karan Singh Bora
Vishal Sharma
MS Ragul
Rahul Kumar
Ayush Sagar
Pranjal Mandalia
Romesh Yadav