2562-11-25 พิธีถวายราชสดุดี
Nov 26, 2019
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ (Owner)
Wapunda Boriban