วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ เสนานุช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร. ประภาภรณ์ ติวยานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการวิจัยด้านสวัสดิการสิทธิเด็ก ร่วมกับ Dr. Justin Rogers จากมหาวิทยาลัย Bath University ในการนี้มี อาจารย์ ดร. สรสิช สว่างศิลป์ และ Alex Lipton เข้าร่วมประชุมด้วย
Aug 7, 2019
 · 
Shared
คณะสังคมสงเคราะห์ ม.ธรรมศาสตร์ (Owner)