640219 คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 19 ก.พ. 2564 เวลา 13.00 น. (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ คณะสาธารณสุขศาสตร์) ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Feb 19
 · 
Shared
นายมานิตย์ อรรคชาติ (Owner)